Logo, opphavsrett: Sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen, som selvstendig undersøkende organ, gjør et viktig arbeid for rettssikkerheten, også til pasienter i psykisk helsevern. Foruten lengre rapporter etter tilsyn, kommer de også med uttalelser i enkeltsaker.

Denne saken omhandler en pasients klage på å ha blitt langvarig og omfattende utsatt for bruk av mekaniske tvangsmidler. Pasienten klaget som første instans til Fylkesmannen (i Oslo og Akershus). Tilsynssak ble opprettet mot institusjonen, men konklusjonen var at det ikke forelå andre lovbrudd enn i kravet til journalføring.

Etter at ombudsmannen ba Fylkesmannen om en nærmere redegjørelse for saken, besluttet Fylkesmannen å behandle saken på nytt. Ved den nye vurderingen konkluderte Fylkesmannen med at det var begått flere lovbrudd.


Av lovbruddene som nevnes, er:

  1. Plikt til forsvarlighet (spesialisthelsetjenesteloven §2-2)
  2. Krav om at tiltakets inngrep klart oppveier ulempen, er det minst inngripende tiltaket og til evalueringsamtaler etter tiltaket er avsluttet (psykisk helsevernloven §4-2)
  3. Kriteriene for å kunne benytte mekaniske tvangsmidler (psykisk helsevernloven §4-8)

Les Sivilombudsmannens uttalelse her >>