European Court of Human Rights by night. Foto: https://echr.coe.int

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) avgjorde 15.09.20 saken Aggerholm mot Danmark (søker 45439/18). EMD fant enstemmig at Danmark hadde brutt forbudet mot umenneskelig eller nedverdigende behandling i den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Saken gjaldt mann som hadde om å være reimet i en belteseng i nesten 23 timer. Dette var den lengste perioden med slik immobilisering som noensinne har vært behandlet i EMD, men er for så vidt ikke uvanlig lenge i klinisk praksis.

EMD og danske domstoler var, i denne konkrete saken, enig i at bruk av belteseng av det eneste tilgjengelige middelet for å forhindre øyeblikkelig eller overhengende skade på ansatte og pasienter på sykehuset. EMD fastslo, i motsetning til danske domstoler, at varigheten av beltesengbruken ikke kunne forsvares. Det ble fastlått krenkelse av EMK artikkel 3, og klageren fikk 10.000 euro i oppreisningserstatning.


Marius Storvik - Ny avgjørelse fra den Europeiske menneskerettsdomstolen

Førsteamanuensis juridisk fakultet ved UiT, Marius Storvik

Vi finner saken svært interessant fordi den også er styrende for Norge, da det ikke har vært tilsvarende saker for norsk høyesterett.

Sett med et klinisk blikk, mener vi at det var en uvanlig begrunnelse for hvorfor mekaniske tvangsmidler ble valgt i denne situasjonen. Nå vet vi jo ikke annet om de tidligere voldsepisodene dommen viser til og som må ha begrunnet at faglig ansvarlig vurderte risikoen som høy. De verbale truslene pasienten skal ha framsatt fremstår imidlertid lite konkrete.

Varigheten er ikke uvanlig, spesielt på en sikkerhetsavdeling. Det fremstår derfor som det er vurderingene om å opprettholde tiltaket som ble gjort underveis, som domstolen ikke finner i samsvar med at pasienten ble beskrevet som rolig (og hadde sovet natten gjennom i belter).

At denne pasienten var dømt til tvunget psykisk helsevern (samfunnsvern-oppgaven) er gitt betydelig vekt både av den faglig ansvarlige og av domstolen.

Utfyllende kommentarer ved førsteamanuensis, Marius Storvik >>

Link til dommen >>

Forkortet presseversjon >>