Helsedirektoratet har 25. mars publisert rapporten alle har ventet på – de faglige rådene som tar til sikte på å forebygge tvang. Arbeidet har pågått i halvannet år og har vært forsinket av pandemien. Karin Irene Gravbrøt har ledet kjernegruppen fra Helsedirektoratet (inkl. to eksterne fagansvarlige) og en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Sistnevnte bestående blant annet av representanter fra de fire regionale helseforetakene, kommunehelsetjenester og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Som for de danske anbefalingene, er  rådene tuftet på elementer fra de seks kjernestrategier (Six-Core-Strategies, Huckshorn 2004). Prosessen munnet ut i 12 faglige råd da det tidlig ble vurdert at evidensgrunnlaget ikke oppfyller kriterier for faglige retningslinjer.

Rådene er som følger: 

 1. Ledelse
 2. Personalets kompetanse og kunnskap i møte med pasienten
 3. Fysiske omgivelser
 4. Involvering av pårørende
 5. Forebygging av tvangsinnleggelser (systemnivå)
 6. Tilrettelegging av mottak ved innleggelse
 7. Alternativer til bruk av tvangsmidler og skjerming
 8. Individuelt tilpasset skjermingsplan
 9. Ettersamtaler
 10. Ledelsens gjennomgang med personalet om bruk av tvangsmidler og skjerming
 11. Kriseplan
 12. Evaluering av tvangsinnleggelser

Brukerorganisasjonene Hvite Ørn og We Shall Overcome har i etterkant av siste arbeidsgruppemøte sendt en
kommentar til innhold og arbeidsprosess, der de uttrykker uenighet i at rådene var avgrenset fra tvangsbehandling etter §4-4 i psykisk helsevernloven. I tillegg leverte de en dissens til rådet om «individuelt tilpasset skjermingsplan» fordi det etter deres mening gir en anbefaling om å videreføre den gjeldende praksisen med tvungen skjerming.

For implementering vises det kort til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og at veilederen til denne forskriften kan være et hjelpemiddel.

Høringsfristen er satt til 20. juni 2021


Høringssiden hos Helsedirektoratet >>

Her finner du høringsutkastet (online-versjon) >>

Nedlastbar PDF-versjon (generert fra online-versjonen) >>

 

Referanse:

Huckshorn, K. A. (2004). Reducing seclusion restraint in mental health use settings: core strategies for prevention. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 42(9), 22-33.