Presentasjon av to prosjekt og to behandlingsmodeller som har vist potensiale til å kunne redusere bruk av tvang  

Høsten 2020 fikk Helsedirektoratet en henvendelse fra Europarådets Bioetikkomite som hadde sendt tilsvarende til sine 47 medlemsland. Henvendelsen gjaldt å sende inn forslag til ‘gode praksiser’ som har vist at de har potensiale til å bidra til å redusere bruk av tvang. Helsedirektoratet sendte henvendelsen videre til TvangsForsk, som valgte ut fire prosjekt som har vist lovende resultater med hensyn til å bidra til å redusere bruk av tvang. Alle medlemmene i TvangsForsk var med på å velge ut de fire prosjektene som ble beskrevet. De fire stedene ble valgt ut fordi de har publisert i en eller annen form at de hadde oppnådd å redusere bruk av tvang. Det ble tilstrebet å velge ut prosjekt som hadde vist potensiale til å redusere forskjellig type tvang. Det er vår erfaring at prosjekt som har forsøkt å redusere eller som har vist potensiale til å kunne redusere bruk av tvang ofte gjøres innen en ramme av fagutvikling (FOU), og ikke i utgangspunktet som forskning. I tråd med dette varierer det med hensyn til type artikkel og publiseringskanal prosjektene har publisert i. I tillegg til nevnte kriterier for utvelgelse ba vi stedene dokumentere med tallmateriale at de faktisk hadde oppnådd å redusere bruk av tvang. To medlemmer fra TvangsForsk intervjuet de fire ‘prosjekt/praksisene’ høsten 2020. De fire prosjektene som ble valgt ut er

  • Psykiatrisk legevakt i Oslo – prosjekt for å redusere tvangsinnleggelser
  • Sikkerhetsavdeling ved Ahus/Åpen dialog
  • Prosjektet for å redusere bruk av mekaniske tvangsmidler ved Lovisenberg sykehus
  • Basal eksponeringsterapi (BET) arbeidsmodellen ved Blakstad

Kompendiet med beskrivelse av alle prosjektene som er beskrevet i Europa kan leses her >>