Nytt år, nye muligheter for forskning!Erlend Bugge 337x420 1 - Leder desember 2020

 

Flere publikasjoner

Antallet vitenskapelige publikasjoner basert på norske data har vist en klar økning. I 15-årsperioden 1985 – 2000 ble det bare registrert 11 publikasjoner, mot totalt 142 i 10-årsperioden 2010 – 2019. Toppåret var riktignok 2014 med godt over 30 publikasjoner, men forskningen har kommet lang siden dumpa på 90-tallet. Det betyr også at vi vet mer enn hva vi visste for 30 år siden. Vi vet også mer om hva vi ikke vet og det er ikke vanskelig å finne områder hvor kunnskapskartet har store hvite felter.

 

Ny forskningsplan

Tvangsforsk har laget en ny forskningsplan for 2020 – 2025. Planen peker på noen av de viktigste kunnskapshullene innen tvangsforskningen, men dekker selvsagt ikke alle uutforskede problemstillinger. Siden vår forrige forskningsplan har det skjedd flere endringer i lovverket, noe den nye forskningsplanen har tatt høyde for. Samtidig kan ikke en 5-årsplan for forskning være et endelig dokument og vi vil derfor komme med løpende revisjoner og tillegg. Vi mottar gjerne innspill!

 

Covid-19 gir nye muligheter?

I en tid da Covid-19 rammer store deler av verden hardt, virker det kanskje merkelig å snakke om at Covid-19 gir nye muligheter i psykiatrisk behandling. Erfaringene så langt tyder også på at pasienter under tvungent vern kanskje har vanskeligere vilkår en tidligere, da viruset legger begrensinger på muligheter for familiebesøk og aktivitet. Men når vi med vaksinens hjelp omsider kommer ut av epidemien står det noen lærdommer igjen, som også kan ha betydning for hvordan psykiatrien jobber. Viruset har tvungent oss til å bruke virtuell teknologi fremfor direkte møte med pasientene. At teleterapi og videokonferanser kan være gode alternativer er for så vidt ikke nytt, men før Corona gjorde sitt inntog var disse metodene lite brukt overfor de med alvorlige psykiske lidelser. Epidemien har vist oss at også de alvorligst syke, de som oftest utsettes for tvang, ikke bare kan bruke moderne teknologi, men kanskje bruker dette vel så ofte som andre pasientgrupper, om de gis muligheten (se f.eks. Miu et al, Counselling Psychology Quarterly, 2020). Dette reiser spørsmålet om aktiv bruk av nettmøter vil kunne redusere tvangsinnleggelser? Vi har ikke svaret på dette ennå, men muligheten ligger der. Vær så god: Her er et forskningsprosjekt!

 

Tvangsforsk i 2021

I forlag til statsbudsjett for 2021 heter det at Gjennom Sivilombudsmannens rapporter de siste årene og arbeidet med utvikling av faglige råd for å redusere bruken av tvang, er det avdekket behov for økt kunnskap på området tvang i psykisk helsevern. Departementet vil be Helse Nord/Tvangsforsk og Helsedirektoratet om en felles vurdering av hvordan kunnskapen på dette området kan styrkes. Hva dette betyr i praksis vet vi ikke, men Tvangsforsk bidrar mer enn gjerne. Vi sier ja takk til ny forskning, det trengs, men det finnes allerede mye kunnskap om hvordan tvangsbruken kan reduseres. Spørsmålet er om denne kunnskapen brukes av klinikere, helseadministratorer og politikere.

 

Tvangsforsk ønsker alle god jul og godt nytt år!

pexels toni cuenca 695971 - Leder desember 2020