Erlend Bugge 337x420 1 - Psykisk lidelse og covid-19 er en farlig kombinasjonSammenlignet med friske, har psykisk syke opptil 8 ganger høyere sjanse for å bli smittet av Covid-19. Risikoen for å bli smittet løper parallelt med alvorligheten av den psykiatriske tilstanden. Jo mer alvorlig tilstanden er, jo større er sjansen for å bli smittet. Det samme gjelder risikoen for å dø. Psykiatriske pasienter har generelt dobbelt så høy risiko for å dø etter smitte av covid-19. Aller høyest dødsrisiko har personer med schizofreni, demens og psykisk utviklingshemming, som løper 3 ganger større risiko for å dø ved covid-sykdom. Faktisk er psykisk utviklingshemming, sammen med høy alder, den viktigste risikofaktoren for covid-relatert død.

Hvorfor har personer med psykiatriske tilstander høyere risiko?

Generelt har personer med alvorlige mentale lidelser dårligere somatisk helse og kortere levetid. Personer med schizofreni har 10-12 års kortere levetid enn normalbefolkningen, psykisk utviklingshemmede 15-20. Høyere forekomst av lungesykdommer, hjertesykdommer, høyt blodtrykk, overvekt, diabetes, røyking osv. er viktige årsaker til dette. De samme årsaksforholdene bidrar til økt dødelighet ved covid-smitte hos psykiatriske pasienter, men dette er bare en del av historien. Selv justert for tilstedeværelsen av somatisk sykdom er det en overdødelighet blant psykiatriske pasienter med covid-sykdom. En viktig forklaring er at pasientgruppen i en rekke studier har vist å ha forstyrrede immunsystemer og svekket sykdomsrespons ved smitte.

Vaksineprioritering og psykisk sykdom

Økt risiko for smitte og død er godt dokumentert, men psykiske lidelser er allikevel ikke prioritert for vaksine i Norge. Kun Downs syndrom står oppført som vaksineprioritert gruppe. Dette i motsetning til land som f.eks. Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia, hvor alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet er høyt oppe på lista over hvem som skal vaksineres. I disse landene har også argumentet med at psykisk syke rammes hardere av samfunnets smitterestriksjoner – særlig at begrensingene på sosial kontakt – blitt brukt for at psykiske lidelser og rusproblematikk skal prioriteres i vaksinekøen.

Vaksinering uten samtykke

En problemstilling som stadig har dukket opp er vaksinering av personer som ikke kan samtykke. Både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten har helsepersonell reist problemstillingen, oftest ut fra ønsket om å beskytte pasienten selv mot sykdom, men også ut fra behovet av å beskytte andre, f.eks. andre pasienter i en avdeling eller boenhet. Loven gir imidlertid bare adgang til vaksinering av personer uten samtykkekompetanse ut fra hva som er til det beste for den aktuelle pasienten, og ikke for å beskytte andre. Problemstilling er regulert i pasient og brukerrettighetsloven. For personer som mangler samtykkekompetanse, men som ikke motsetter seg helsehjelpen, kan vaksine gis med hjemmel i pbrl. § 4-3. For personer som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen, kan vaksinen gis ved tvang etter pbrl. Kapittel 4A. Bestemmelsen anses som en unntaksbestemmelse, jf. Helsedirektoratets brev datert 18, januar i år: «Dersom en person uten samtykkekompetanse motsetter seg vaksinering, antar Helsedirektoratet at det i all hovedsak ikke vil være aktuelt å vaksinere personen». Det inngår i denne vurderingen at vaksinering vurderes som «…et alvorlig inngrep».

Revurdering av vaksineprioritering

Alt tyder på at Covid-19 og vaksineprioritering vil være utfordringer i lang tid fremover, med nye mutasjoner og vaksiner.  Gitt det vi vet om økt risiko for å smitte, sykdom og død hos personer med alvorlig psykisk sykdom, psykiske utviklingshemming og rusmiddelavhengighet bør myndigheten se på prioriteringen på nytt. For Bent Høie er det en gylden mulighet til å gjøre den gylne regel gyllen, ved å prioritere psykiatrien i vaksinekøen.


REFERANSER

Victor Mazereel et al: COVID-19 vaccination for people with severe mental illness: why, what, and how? The Lancet Psychiatry, May 01, 2021.

Jonathan Gleason et al: The Devastating Impact of Covid-19 on Individuals with Intellectual Disabilities in the United States. NEJM Catalyst, March 5, 2021.

Katlyn Nemani et al: Association of Psychiatric Disorders With Mortality Among Patients With COVID-19.  JAMA Psychiatry, January 27,2021.

Helsedirektoratet: Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen. Brev datert 18.01.2021.

Jorem et al: Vaksinering uten samtykke – til pasientens eller folkes beste? Tidsskrift for den norske legeforening, 13. april, 2021.

Livia J De Picker et al: Severe mental illness and European COVID-19 vaccination strategies. The Lancet Psychiatry, February 17, 2021.