Bjørn Henning Østenstad. Foto: UiB

Bjørn Henning Østenstad ledet tvangslovsutvalget (NOU2019:14). Han jobber som professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, har skrevet flere artikler og lærebøker og har sittet som leder av en kontrollkommisjon.

I februar utgaven av Lov og Rett i år, skrev Østenstad en artikkel om prinsipper for vurderinger av samtykkekompetanse (takke ja til et tilbud om helsehjelp), versus nektingskompetanse (avslå et tilbud om helsehjelp). Denne artikkelen prøver å utdype og korrigere de føringer Helsedirektoratet har gitt for denne typen vurderinger – spesifikt at vurderingen av nektingskompetanse ikke kan følge samme modell som samtykke og at terskelen for at personen skal anses kompetent eller ikke, må avhenge av konsekvensene av det å nekte helsehjelpen.

Krav til bortfall av samtykkekompetanse som vilkår for tvang innen psykisk helsevern, ble innført ved lovendring i 2017. Det er en viktig borgerrettighet for å sikre mot vilkårlig frihetsberøvelse av personer med psykisk funksjonsnedsettelser. Vurderinger av samtykkekompetanse er ikke alltid enkelt. Østenstad håper artikkelen kan bidra til å etablere nye retningslinjer fra direktoratet og hjelpe fagfeltet til å gjøre bedre vurderinger.

Les UiBs intervju av Østenstad om saken >>

Les artikkelen om prinsipp for vurdering av samtykkekompetanse (Lov og Rett, februar 2021) >>