Logo, opphavsrett: Sivilombudsmannen.no

Sivilombudsmannen, som selvstendig undersøkende organ, gjør et viktig arbeid for rettssikkerheten, også til pasienter i psykisk helsevern. Foruten lengre rapporter etter tilsyn, kommer de også med uttalelser i enkeltsaker.

Denne saken omhandler pasient som ble henvist til innleggelse for tvungen observasjon. Pasienten ble holdt tilbake på sykehuset frem til neste dag før vurderingen ble gjort, der spesialist på sykehuset konkluderte med at kriteriene for tvangsinnleggelse ikke var oppfylte. Pasienten valgte påfølgende å skrive seg selv ut.

Pasienten rettet klage til Fylkesmannen mot fastlege og kommuneoverleges grunnlag for å henvise på tvang. Klagen ble behandlet og resulterte i henleggelse. Pasienten tok sin klage videre til Sivilombudsmannen, som vurderte Fylkesmannens saksbehandling.

Sivilombudsmannens konklusjon er at Fylkesmannen ikke innhentet nødvendig informasjon for å kunne behandle klagen på forsvarlig måte. Spesielt vedrørende fastleges formening av om det forelå «alvorlig sinnslidelse» – kom av nåværende saksgrunnlag ikke tydelig frem som vurdert.

«Alvorlig sinnslidelse» er som kjent hovedkriteriet for å kunne tvangsinnlegge en person. «Ifølge epikrisen kom det ikke frem informasjon som indikerte en alvorlig sinnslidelse eller tilstand likestilt med denne.» – sitert fra Sivilombudsmannes uttalelse.

Klagen omhandlet også kommuneoverlegens vurderinger for å begjære tvungen legeundersøkelse. Fylkesmannen opprettet ikke tilsynssak mot kommuneoverlegen og underrettet heller ikke klageren (pasienten om dette), som er mangelfull saksbehandling.

Etter Sivilombudsmannens undersøkelse, har Fylkesmannen behandlet saken på nytt. Fylkesmannen beklaget feilene overfor klager, og opprettet tilsynssak mot fastlegen og kommuneoverlegen.

Saken er viktig, fordi den representerer én av de mange henvisninger til tvangsinnleggelse som hvert år underkjennes av spesialist på sykehuset (38%, svarende til om lag 4500 innleggelser i 2018). Gitt at pasienter kan holdes tilbake i inntil 24 timer før grunnlaget for tvang blir vurdert av spesialist – kan dette i teorien medføre inntil 4500 døgn med ugrunnet frihetsberøvelse. Se for øvrig vår tidligere omtale av tvangstallene for 2018.

Uttalelsen fra Sivilombudsmannen kan leses her >>